Rządowy Program „Aktywna Tablica” wprowadził pracę specjalistów Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w XXI wiek. W poprzednich latach Organ prowadzący oraz Dyrekcja szkoły dbali o systematyczne doposażanie klas w pomoce multimedialne takie jak tablice interaktywne, monitory, rzutniki, co było możliwe dzięki udziałowi w licznych projektach. Teraz nadeszła pora na gabinet terapeutyczno-rewalidacyjny.

Udział szkoły w programie pozwolił na wzbogacenie zasobów tradycyjnych pomocy terapeutycznych w formie ciekawych gier i kart pracy, ale przede wszystkim na pozyskanie nowoczesnych programów komputerowych pomocnych we wspieraniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Udało się nam pozyskać aż 12 programów, które mają udowodnioną skuteczność medyczną w radzeniu sobie z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu, edukacją matematyczną i polonistyczną, jak również w pracy z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową, autyzmem oraz szeroko rozumianymi trudnościami emocjonalno-społecznymi. Wśród rekomendowanych programów znajdują się również te przeznaczone do terapii logopedycznej, co jest szczególnie ważne w związku z poszerzeniem oferty pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole.

Dla naszych uczniów, oprócz udowodnionej skuteczności, szczególne znaczenie ma atrakcyjność zadań oferowanych w programach. Uczniowie uczą się i pokonują swoje trudności nie zauważając wysiłku i pracy, jaka jest konieczna. Chętnie uczestniczą w zajęciach, mają wysoką motywację do podejmowania wyzwań proponowanych w programach, bo jak od zawsze wiadomo najciekawsza forma nauki odbywa się poprzez zabawę. Na wszystkie pomoce tradycyjne, jak i specjalistyczne programy komputerowe szkole udało pozyskać się aż 43 700 zł, z czego kwota własna wydatkowane przez Urząd Gminy w Lipcach Reymontowskich wyniosła 8740 zł.

Udział w Rządowym Programie „Aktywna Tablica” to również gwarancja ciągłego rozwoju w zakresie kompetencji informacyjno- komunikacyjnych pracowników szkoły. Bowiem do obowiązków beneficjenta należą udział w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, wyznaczenie szkolnego e-koordynatora oraz zespołu samokształceniowego, który stanowi wsparcie dla dyrektora i innych nauczycieli w zorganizowaniu pracy z wykorzystaniem TIK. Udział w programie zobowiązuje również do udziału w szkoleniach i konferencjach z zakresu stosowania TIK w szkole, a także do realizacji lekcji z wykorzystaniem TIK w każdej klasie przynajmniej w wymiarze 5 zajęć w tygodniu.

Udostępnij na Facebook'u