Psycholog szkolny

psycholog_1

Godziny otwarcia

Poniedziałek 13.15 – 15.50
Wtorek 12.20 – 14.55
Środa 12.20 – 15.50
Piątek 11.25 – 15.50 

Uczniom psycholog jest potrzebny, gdy pojawiają się:
 • kłopoty z nauką
 • kłótnie i nieporozumienia,
 • smutki, smuteczki i inne problemy,
 • konflikty w grupie i między kolegami,
 • dokuczanie, odrzucenie, przemoc fizyczna lub psychiczna, wykluczenie,
 • miłość, zazdrość i inne skomplikowane uczucia,
 • różne pytania i wątpliwości: czy to jest słuszne?, jak postąpić?, jak pokonać lęk czy nieśmiałość, co zrobić?,
 • konflikty z dorosłymi
 • kłamstwo, nieuczciwość, niesprawiedliwość i inne dylematy moralne,
 • uczucia z którymi sobie trudno poradzić,
 • problemy rodzinne
 • objawy fizycznego i psychicznego wyczerpania, osłabienie, senność, lęki, zaburzenia jedzenia,
 • labilność nastroju, złość, zachowania agresywne, lękowe, niepokój
 • i inne 😉

U psychologa szkolnego można, się zwierzyć, naradzić, wymyślić wspólnie rozwiązanie, opowiedzieć o trudnych zdarzeniach i przeżyciach, odreagować napięcie, wyzłościć się, uspokoić, a także  wzmocnić swój rozwój osobisty oraz opracować plan na sukces J Można również poprosić o pomoc, poradę, rozwiać wątpliwości albo po prostu popłakać. Uczniowie przychodzą również żeby się pochwalić, powiedzieć, że sobie poradzili, zrobili coś, co było dla nich trudne, że są z siebie dumni :).

Rodzicom/opiekunom prawnym psycholog szkolny jest potrzebny, gdy:
 • trzeba zdiagnozować problemy i trudności dziecka,
 • należy stworzyć odpowiednie lub specjalne warunki do nauki, rozwoju zdolności i zainteresowań dziecka,
 • trzeba poinformować szkołę o problemach dziecka i jego rodziny,
 • dziecko ma trudności adaptacyjne i emocjonalne lub problemy z nauką,
 • pojawiają się konflikty dziecka z pracownikami szkoły, trudności w relacjach z innymi dziećmi,
 • trzeba określić zasoby dziecka, zaakcentować mocne strony, wspólnie świętować sukcesy,
 • trzeba przedyskutować jakiś problem, stworzyć plan działania,
 • rodzic potrzebuje porady, wskazówek do pracy ze swoim dzieckiem
 • pojawiają się trudne uczucia w stosunku do dziecka: zniecierpliwienie, niechęć, bezradność, smutek czy złość,
 • trzeba omówić nieprawidłowe postawy wychowawcze rodziców: nadmierne ochranianie dziecka, zbyt małe wymagania, wyręczanie go, tendencję do poświęcania się lub nadmierny krytycyzm i wymagania, perfekcjonizm, nierealistyczne oczekiwania, zachowania agresywne, poniżanie, lekceważenie dziecka,
 • trzeba wspólnie działać, aby pomóc dziecku w problemach w szkole lub poza nią

W przypadku potrzeby kontaktu z psychologiem zapraszam w podanych godzinach, za pośrednictwem sekretariatu bądź dziennika elektronicznego. Będę również obecna podczas zebrań z Rodzicami

Zadania psychologa

Zadania psychologa w szkole określa paragraf §24 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 9 sierpnia 2017 r. (poz. 1591).  Do tych zadań należą w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły
 3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zgodnie ze Statutem Szkoły i w/w Rozporządzeniem, psycholog szkolny w sytuacji kryzysu lub konfliktu jest obowiązany do podjęcia interwencji. Po takim zadziałaniu, jeśli sytuacja tego wymaga, zawiadamia on rodziców dzieci o zdarzeniu oraz podjętych działaniach. 
W przypadku, gdy dziecko wymaga systematycznej terapii psychologicznej, przed podjęciem działań, psycholog uzyskuje zgodę od rodziców na udział dziecka w zajęciach z psychologiem. 
Psycholog szkolny jest zobowiązany przepisami „Kodeksu Etycznego Psychologa” do zachowania tajemnicy zawodowej, w związku z czym można mieć pewność o zachowaniu pełnej poufności.