Świetlica

Świetlica

Godziny pracy świetlicy
 • Poniedziałek
  • 7.25 – 9.20
  • 12.00 – 16.00
 • Wtorek
  • 7.25 – 9.20
  • 12.05 – 16.00
 • Środa
  • 7.25 – 9.20
  • 12.00 – 16.00
 • Czwartek
  • 7.25 – 8.30
  • 12.05 – 16.00
 • Piątek
  • 7.25 – 9.15
  • 12.05 – 16.00

REGULAMIN ŚWIETLICY
w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta
w Lipcach Reymontowskich

Celem świetlicy jest:

 • Zapewnienie młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej i socjalnej.
 • Udzielanie uczniom słabszym pomocy w nauce.
 • Zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej.
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków
 • Zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i stwarzanie możliwości rekreacji.

Do zadań świetlicy w szczególności należy:

 • Zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów dojeżdżających.
 • Organizowanie żywienia i dożywiania dzieci, w celu stworzenia możliwości spożywania ciepłego posiłku podczas pobytu uczniów w szkole.
 • Organizowanie dodatkowej pomocy dla uczniów, którzy nie radzą sobie z opanowaniem materiału programowego.
 • Stworzenie warunków do nauki własnej, do wyrabiania samodzielnej pracy umysłowej i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności
 • Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie.
 • Wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z otoczeniem, aktywności społecznej i samodzielności w podejmowaniu realizacji różnorodnych zadań.
 • Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w życiu kulturalnym, organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
 • Kształtowanie nawyków higieny osobistej i otoczenia, organizowanie warunków do zachowania i poprawy zdrowia oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej.
 • Organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego wychowanków, w szczególności organizowanie zajęć i gier sportowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny podopiecznych.
 • Prowadzenie współpracy z rodzicami i wychowawcami klas, celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 • Pomoc w organizowaniu dowożenia uczniów do szkoły.

Organizacja pracy w świetlicy:

 • Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.
 • Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi 60 minut.
 • Liczba wychowanków w grupie jest różna, w zależności od potrzeb szkoły,nie większa jednak niż 25 osób.
 • Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole.
 • Czas i godziny pracy dostosowane są do faktycznych potrzeb wychowanków, rodziców i szkoły.
 • Godziny pracy świetlicy ustalane są na dany rok szkolny oraz określone w harmonogramie pracy świetlicy.
 • Uczniowie oczekujący na odwóz mają zapewnioną opiekę zorganizowaną przez szkołę podstawową.
 • Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy, który jest zatwierdzany przez dyrektora szkoły.
 • Plan pracy świetlicy musi być zgodny z planem pracy szkoły oraz programami: wychowawczym i profilaktyki.

Wychowankowie świetlicy:

Ze świetlicy szkolnej korzystają:

 • Wszyscy uczniowie dowożeni.
 • Uczniowie zapisani do świetlicy.
 • Uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez dyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.
 • Uczniowie nie zapisani do niej, oczekujący na terenie szkoły na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne.
 • Wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje dyrektor szkoły wraz z wychowawcą świetlicy, na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów dziecka.

Prawa i obowiązki wychowanków:

 • Wychowanek ma prawo do:
  • właściwie zorganizowanej opieki,
  • korzystania z pomocy wychowawcy świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce,
  • rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
  • korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy,
  • życzliwego traktowania,
  • swobodnego wyrażania myśli i przekonań,
  • poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.
 • Wychowanek jest zobowiązany do:
  • regularnego uczestniczenia w zajęciach przed lub po lekcjach oraz wtedy, gdy wynikają one z planu zajęć,
  • kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,
  • przestrzegania  zasad współżycia w grupie,
  • pomagania słabszym,
  • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,
  • dbania o bezpieczeństwo swoje i innych,
  • zgłaszania do wychowawcy wszelkich niedyspozycji i wypadków,
  • zgłaszania do wychowawcy wszystkich wyjść i nieobecności,
  • dbania o ład, porządek i estetykę świetlicy,
  • poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
  • zmiany obuwia
 • Uczniowie klas I – VIII przychodzą do świetlicy samodzielnie po skończonych zajęciach.
 • Uczniowie dowożeni autobusem  po skończonych zajęciach oczekują na autobus w wejściu do szkoły – nie opuszczają samodzielnie  budynku szkoły.
 • Uczniowie dowożeni autobusem wychodzą ze szkoły pod opieką opiekuna po wcześniejszym sprawdzeniu listy obecności.
 • Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą wychowawcy świetlicy.
 • Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na świetlicy.

Zasady odbioru uczniów ze świetlicy:

 • Ze świetlicy wychowankowie są odbierani przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione na piśmie.
 • Uczniowie, którzy oczekują na zajęcia dodatkowe lub pozalekcyjne, samodzielnie opuszczają świetlicę.
 • Rodzice, których dzieci odbierane są przez starsze rodzeństwo wyrażają zgodę oraz oświadczenie o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze ze szkoły do domu na piśmie.

Zasady zwolnień ze świetlicy:

 • Wychowankowie zwalniani są ze świetlicy tylko na pisemną prośbę rodziców zawierającą adnotację o odpowiedzialności za drogę dziecka do domu.
 • Uczniowie dojeżdżający zwalniani są ze świetlicy w przypadku osobistego odbioru dziecka lub na pisemną prośbę rodziców zawierającą adnotację o odpowiedzialności za drogę dziecka do domu.
 • Zwolnienie ucznia dojeżdżającego ze świetlicy jest równoznaczne ze zwolnieniem z odwozów.
 • W przypadku, gdy rodzice odbierają dziecko zapisane do świetlicy bezpośrednio po zajęciach szkolnych, zgłaszają ten fakt do wychowawcy świetlicy.

Pracownicy świetlicy:

 • Pracownikiem świetlicy jest nauczyciel – wychowawca.
 • Nauczyciel – wychowawca świetlicy podlega dyrektorowi szkoły.

Obowiązki wychowawcy świetlicy:

 • Kwalifikowanie uczniów do świetlicy.
 • Sporządzanie planu pracy.
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej
 • Sporządzanie i prowadzenie innej dokumentacji wymienionej w rozdziale X.
 • Współpraca z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
 • Udzielanie pomocy uczniom mającym problemy w nauce.
 • Zorganizowanie i nadzorowanie dożywiania w szkole.
 • Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie dowożenia.
 • Dbałość o estetykę pomieszczenia świetlicy.
 • Dbałość i odpowiedzialność za powierzony sprzęt.           

Dokumentacja świetlicy szkolnej:

 • Roczny plan pracy dydaktyczno-opiekuńczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego,
 • Harmonogram pracy świetlicy.
 • Karty zgłoszeń uczniów do świetlicy szkolnej.
 • Lista uczniów objętych opieką świetlicową /listy dzienne/.
 • Dziennik zajęć wychowawczych.
 • Listy obecności uczniów uczęszczających na zajęcia świetlicowe.
 • Regulamin dowożenia uczniów do szkoły.
 • Harmonogram dowożenia uczniów.
 • Lista uczniów dowożonych do szkoły /listy dzienne/
 • Lista uczniów korzystających z dożywiania organizowanego przez szkołę
 • Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.
 • Regulamin świetlicy.
 • Regulamin zachowania się na świetlicy.