RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Lipcach Reymontowskich reprezentowana przez Dyrektora, ul. Reymonta 15, 96-127 Lipce Reymontowskie
 2. Inspektor Ochrony Danych
  • Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem ,,SP w Lipcach Reymontowskich’’ lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
 3. Cele i podstawy przetwarzania
  • Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka:
   1. W celu rekrutacji Pani/Pana dziecka do szkoły, prowadzenia działalności dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.), ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996), Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017, poz. 2203) oraz aktów prawnych wydanych na ich podstawie tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
   2. W celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, żywienia uczniów, korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia NNW, promocji wizerunku Pani/Pana dziecka i jego osiągnięć w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w gazetkach, biuletynach, prasie lokalnej, materiałach informacyjnych, na tablicach szkolnych oraz na stronie internetowej szkoły, stronie internetowej organu prowadzącego oraz podmiotów współpracujących tj. na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit a RODO
  • W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka, wykraczających poza obowiązek ustawowy, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Okres przechowywania danych
  • Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów oraz do czasu określonego w przepisach wskazanych w pkt. III oraz przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum.
 5. Odbiorcy danych
  • Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  • Do Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka mogą też mieć dostęp inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora np. firmy prawnicze, współpracujące i doradcze.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  • Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
   3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
   4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   5. prawo do przenoszenia danych;
   6. prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa;
   7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon 22 860-70-86.
 7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  • Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem ucznia. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem ucznia.
 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  • Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Pani/Pana dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna – MONITORING: